Wersja: 2.1.19

Portal ogłoszeń

Szanowny Beneficjencie!

Zastanów się, czy realizując inwestycje z PROW 2014-2020 albo PO „Rybactwo i Morze” musisz przeprowadzać postępowanie ofertowe. W przypadku inwestycji z PROW 2014 - 2020 pamiętaj o zasadach odpowiedniego grupowania maszyn i urządzeń rolniczych w celu ustalenia wartości zadania. Jeśli masz wątpliwości w powyższym zakresie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami - otwórz oraz do kontaktu z Oddziałem Regionalnym ARiMR, właściwym departamentem Centrali ARiMR lub Urzędem Marszałkowskim, który prowadzi Twoją sprawę.

W celu ograniczenia liczby przypadków, w których konieczne będzie składanie przez Beneficjentów wyjaśnień w sprawie przeprowadzonych postępowań, a tym samym w celu skrócenia Beneficjentom czasu oczekiwania na wypłatę środków, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą PROW 2014-2020:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018, poz. 396) zapytanie ofertowe zawiera co najmniej określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Dlatego też, w przypadku dopuszczania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zamawiający w zapytaniu ofertowym (a następnie w umowie z wykonawcą) powinien określić warunki, które będą stanowiły podstawę takiej zmiany np.: związane z wystąpieniem zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienia siły wyższej. Warunkami takimi w szczególności są niestandardowe i nietypowe dla danej pory roku okoliczności i zdarzenia atmosferyczne, zmiany przepisów powodujące konieczność zmiany umowy, itp. Wykazane warunki zmiany umowy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej zmiany umowy, w tym zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

  1. Jeśli logujesz się po raz pierwszy (otrzymałaś/eś hasło startowe z ARiMR) – zmień je na własne.
  2. W tym celu kliknij przycisk „Zmień hasło”.
  3. W celu zalogowania się do Portalu Ogłoszeń użyj swojego nowego hasła.
Uwaga! Zachowaj swoje hasło tylko dla siebie. ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła innym osobom.
Zmień hasło

Zgłoszenie problemów technicznych Portalu Ogłoszeń ARiMR: Problemy związane z logowaniem lub publikowaniem ogłoszeń należy zgłaszać do ARiMR mailem na adres: pomoc-portal-ogloszen@arimr.gov.pl
Zgłoszenie błędu powinno zawierać dokładny opis problemu, login użytkownika oraz numer telefonu do kontaktu.
W tytule maila ze zgłoszeniem błędu należy wpisać „Portal Ogłoszeń – zgłoszenie błędu”.

Nabywanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR: O uprawnienia mogą wnioskować podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 lub też beneficjenci tej pomocy, a także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), którzy realizują operacje w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Uprawnienia nadawane są na podstawie poprawnie wypełnionego Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR. Wniosek wraz z Instrukcją jego wypełnienia dostępny jest do pobrania w sekcji
Wzory dokumentów.